Vikarierande Digital ljudrestaurerare/Digital audio restorer - Filminstitutet

Svenska Filminstitutet Borgvägen 1, Stockholm - Temporary - Full time

Stiftelsen Svenska Filminstitutet har en ledande roll inom svensk film. Filminstitutets mål är att stödja produktion, distribution och visning av värdefull film, att bevara och tillgängliggöra det svenska filmarvet samt att representera den svenska filmen internationellt. Filminstitutet har även ett nationellt uppdrag att stärka filmkunnandet i landet och ge allmänheten ett utbud av film som präglas av en mångfald av berättelser.

Filminstitutets Digitaliseringsenhet arbetar med att digitalisera, restaurera och tillgängliggöra det svenska filmarvet. Sedan starten 2013 har ungefär 350 filmer restaurerats. Syftet med arbetet är att skapa digitalt material som så långt det är möjligt efterliknar den ursprungliga analoga premiärvisningen. Varje år restaureras ett 50-tal filmer där majoriteten av filmerna tas i distribution antingen via rättighetsinnehavaren själv eller via Filminstitutets egen biografdistribution.  

Du utför avspelning av ljud från magnetband eller filmmaterial med optiskt ljud. Därefter görs nödvändig synkning av ljud och bild samt ljudrestaurering och eliminering av oönskade effekter. För att kunna utföra arbetet har du en vana att lyssna på filmljud, och hör vad som ska vara kvar i ljudbilden, respektive vad som är skador som har tillkommit vid uppspelning och övrig hantering och vad som således ska tas bort. I de fall filmen har Dolby Stereo så utför du denna avmatrisering från två till fyra kanaler. Du ansvarar för kvalitetsgranskning av ljudet på de filmer du restaurerar. Du arbetar på Digitaliseringsenheten bestående av tolv medarbetare.  

Vilken bakgrund har du?
- Gedigen erfarenhet av att arbeta med digital restaurering och hantering av filmljud för biografsyfte på ett postproduktionsbolag eller liknande.
- Kunskap om eller intresse och förmåga att ta till sig äldre ljudteknik för biografsyfte så som Dolby A/SR och Dolby Stereo.
- Gedigen kunskap om digital och analog film.
- Kunskap och erfarenhet av arbete med plugins som iZotop, Waves eller liknande.
- Erfarenhet av avspelning av såväl optiskt som magnetiskt ljud är meriterande.   

Personliga egenskaper  
- Du har god förmåga att arbeta självständigt samt prioritera i ditt eget arbete. 
- Du är bra på att samarbeta och är beredd på att söka konstruktiva lösningar för att uppnå resultat. 
- Arbetet ställer höga stora krav på noggrannhet och tidsplanering. 

Ansökan
Sista ansökningsdagen är 13 januari 2020. Märk din ansökan med Dnr SFI-2019-3633. Intervjuer sker löpande.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du kan identifiera dig med våra värdeord – kunskap, respekt och mod. Svenska Filminstitutet vill vara en attraktiv arbetsplats som utmärks av en strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Vi ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter då vi vill öka representationen i organisationen. 

Anställningen är ett vikariat till och med 30 juni 2021 med önskat tillträde så fort som möjligt och med goda möjligheter till förlängning.

För ytterligare information om tjänsten kontakta Lars Karlsson, Lars.Karlsson@filminstitutet.se, tel 08-665 11 07. Fackliga företrädare är Tomas Johansson, ST-Kultur tel. 08-665 1135 samt Torkel Stål, SACO tel. 08-665 1140.


The Swedish Film Institute is seeking a digital audio restorer

The Swedish Film Institute Foundation plays a leading role in Swedish film. The Film Institute’s aim is to support the production, distribution and screening of valuable film, to preserve Sweden’s film heritage and make it available, and to represent Swedish film internationally. The Film Institute also has a national mandate to enhance film knowledge in Sweden, and to provide the people with a range of film characterised by a wide diversity of stories.


The Film Institute is digitizing and restoring the Swedish film heritage, as well as making it available. Since 2013, approximately 350 films have been restored. The purpose is to create digital material that mimics the original analogue premiere as much as possible. Every year, around 50 films are restored, and the majority of the films are taken into distribution either via the rights holders themselves or through the Film Institute's own theatrical distribution.

You perform playback and capturing of sounds from magnetic tapes or film material with optical sound. After that, the necessary sync of sound and image is carried out as well as sound restoration and elimination of unwanted artifacts. You are used to listening to movie sounds, and you hear what should remain in the acoustic image, respectively, what are artifacts that have been caused in playback and other handling and therefore could be removed. In cases where the film is made in Dolby Stereo, you perform the decoding from two to four channels. You are responsible for quality check of the sound on the films you restore. You work at the Digitalization department together with eleven other employees.

What background do you have?

- Solid experience of working with digital sound restoration and working with sound on theatrical films at a postal production company or similar.
- Knowledge of or interest and ability to learn and handle older sound technology for cinema purposes such as Dolby A/SR and Dolby Stereo.
- Solid knowledge of digital and analog film.
- Knowledge and experience in working with plugins like iZotope, Waves or equivalent.
- Experience in capturing of optical or magnetic sound carriers is meritorious.

Personal characteristics

- You have a good ability to work independently and to prioritize your own work.
- You are good at working together with others and are willing to find creative solutions to achieve results.
- The work requires a high degree of accuracy and time management.

Application

Interviews are conducted on an ongoing basis. The deadline is January 13th, 2020. Mark your application with Dnr SFI-2019-3633.

We place great emphasis on personal suitability and your ability to identify with our core values: knowledge, respect and courage. The Swedish Film Institute aims to be an attractive workplace, distinguished by an endeavour to be free of discrimination and provide equal opportunities for everybody. We would like to see applicants with different backgrounds and experiences as we would like to broaden diversity within our organisation.

The position is a temporary position until the 30th of June 2021. Startin date as soon as possible. There is a good chance of prolongation of the position.

For further information about the position, contact Lars Karlsson, Lars.Karlsson@filminstitutet.se, Tel +46 8 665 11 07. Union representatives are Tomas Johansson, ST tel. +46 8 665 1135 and Torkel Stål, SACO tel. +46 8 665 1140.

See how you match this job

In your application you will be able to answer questions. Then we can match your knowledge and personal characteristics with the role and culture of the workplace.

Apply for this job